Violence Against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence Research Network Wales

Dyddiadau


2021 - parhaus


Tîm ymchwil


Cyd-Gadeiryddion: Yr Athro Emily Underwood-Lee ac Dr Sarah Wallace.


Ynghylch


Mae Rhwydwaith Ymchwil Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) Cymru yn gymuned ymchwil gynhwysol sy’n darparu fforwm diogel ac agored i ddod â dros 40 o sefydliadau o’r sector VAWDASV yng Nghymru ynghyd i ymchwilio, cydweithio a gweithio tuag at y dileu VAWDASV.

Am fwy o wybodaeth ewch i'n Twitter neu cysylltwch â [email protected].

 

Dates


2021 - ongoing


Research team


Co-Chairs: Prof Emily Underwood-Lee and Dr Sarah Wallace.


About


The Violence Against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence (VAWDASV) Research Network Wales is inclusive research community that provides a safe, open forum that brings together over 40 organisations from the VAWDASV sector in Wales to research, collaborate, and work towards the elimination of VAWDASV.

For more information visit our Twitter or contact [email protected]