Sitting in the Twilight: A scoping study to capture stories of leisure and aloneness from Wales’ oldest old

Dyddiadau
2017/18

Arianwr
Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans (GEECS)

Tîm ymchwil
Ymchwilydd Arweiniol: Dr Roiyah Saltus (LSE), 
Cydweithredwr Allanol: Yvonne June Connikke

Mae blog y prosiect bellach yn fyw.

Mae angen cynyddol i archwilio’r deunydd byd y mae ymdeimlad o’r hyn y mae synnwyr o lesiant yn deillio. Yr ydym yn ymwneud â chasglu’r prosesau personol, cymdeithasol ac amgylcheddol y mae llesiant unigolion a chydgyfunol yn eu cyfansoddi, ac yn yr achos hwn, a weithredir trwy weithgarwch hamdden gydol oes, yn ogystal â gweithgarwch hamdden fwy diweddar. Beth all ymchwilio i weithgareddau hamdden ddatgelu am ein dealltwriaeth o syniadau a pherfformiadau gweithrediad a dyfeisgarwch, a llesiant? Beth sy’n digwydd pan ddechreuwn o’r pwynt ymholi hwn yn hytrach na gofyn cwestiynau fel 'sut ydych chi’n ymdopi ag unigrwydd?’

Nodau: Archwilio’r cysylltiadau rhwng hamdden a llesiant, gan ganolbwyntio ar y 'momentau’ rhwng deddfiadau pob dydd o hamdden gyhoeddus a phreifat (yn y cartref). Pwynt terfyn: Dealltwriaeth well o’r ffordd orau o ddal ac archwilio rôl a gwerth gweithgareddau hamdden ac amseroedd y gorffennol wrth lunio ystyrlondeb bywyd, a syniadau o lesiant i drigolion hynaf sy’n byw mewn canolfannau trefol yn Ne-ddwyrain Cymru.

Dull: Astudiaeth gwmpasu fach gan ddefnyddio dulliau ethnigraffig 'y tu hwnt i’r testun’ (trawsgludiadau tyniadol, ffilmig, arsylwi ffotograffig a chyfranogwyr, mapiau cysyniadau creadigol) yn ogystal â sgyrsiau, nodiadau maes, seinwedd, cyfryngau personol a chofnodion blog.

Sampl: 7 – 10 o henuriaid mudol (80 oed +) sy’n byw yn Ne-ddwyrain Cymru fydd esiampl paradigmataidd yr astudiaeth hon. Targedir y rhai sy’n mynychu’n rheolaidd (neu sydd â hanes hir o fynychu’n rheolaidd) clybiau dominos, neuadd bingo a chlybiau cinio.

Casglu data: Bydd y storïau yn cael eu dal gan ddefnyddio mapiau meddwl creadigol ac arteffactau bywgraffyddol. Rhoddir cyfle i bawb gyd-greu stori neu stori lluniau digidol. O’r sylwadau a wneir, bydd delweddau a gymerir, a myfyrdodau ar y storïau a gynhyrchwyd yn dod i’r amlwg yn ffactorau sy’n dylanwadu ar ddealltwriaeth henoed o rôl ac ystyr gweithgaredd hamdden yn eu bywydau, mwy o amlygrwydd cyfredol o unigrwydd, ac unrhyw gysylltiadau rhwng y ddau.

Allbynnau
• arsylwadau (i gynnwys lluniau ffilm, nodiadau maes, blogiau, ffotograffau)
• storïau digidol a lluniau
• erthygl cylchgrawn (dulliau neu bapur proses)
• microsite ar-lein sy’n rhoi mynediad i’r cyhoedd i’r golygfeydd, sainweddau, storïau digidol a lluniau, a chysylltiadau â'r blog. Gosodir allbynnau allweddol ar wefan bresennol sy’n ymroddedig i fywydau a phrofiadau pobl h?n mudol yng Nghymru
• cyflwyniadau yn nigwyddiadau a chynadleddau’r Ganolfan

Dates
2017/18

Funders
George Ewart Evans Centre for Storytelling

Research team
Lead Investigator: Dr Roiyah Saltus (LSE), 
External Collaborator:Yvonne June Connikke

The project blog is now live.

There is an increasing need to explore the material world from which a sense of wellbeing occurs. We are concerned with capturing the personal, social and environmental processes in which individual and collective wellbeing are constituted, and in this case, enacted through lifelong, as well as more recent, leisure activity. What can exploring leisure activities reveal about our understanding of notions and performances of agency and resourcefulness, and of wellbeing? What happens when we start from this point of enquiry rather than asking questions such as ‘how do you cope with loneliness?’

Aims: Explore the links between leisure and wellbeing, with a focus on the ‘moments’ between everyday enactments of public leisure and private (at home) aloneness. End point: A greater understanding of how best to capture and explore the role and value of leisure pursuits and past-times in shaping meaningfulness of life, and notions of wellbeing for oldest old residents living in urban centres of SE Wales.

Method: A small scoping study using ‘beyond text’ ethnographic methods (immersive encounters, filmic, photographic and participant observation, creative concepts maps) as well as conversations, field notes, soundscapes, personal musings and blog entries.

Sample: 7 – 10 migrant elders (80 years+) living in SE Wales will be the paradigmatic example of this study. Those regularly attending (or have a long history of attending) domino, bingo hall and luncheon clubs will be targeted.

Data collection: The stories will be captured using creative mental mapping and biographical artefacts. All will be given the opportunity to co-create a digital story or picture story. From the observations made, images taken, and reflections on the coproduced stories will emerge factors influencing elders’ understanding of the role and meaning of leisure activity in their lives, more current manifestations of aloneness, and any links between the two.

Outputs
• observations (to include film footage, field notes, blogs, photographs)
• digital and picture stories
• journal article (methods or process paper)
• online microsite giving public access to the sights, soundscapes, digital and picture stories, and links to the blog. Key outputs will be mounted on an existing website dedicated to the lives and experiences of migrant older people in Wales 
• presentations at the Centre’s events and conferences