Kicking Up Our Heels


Dyddiadau:  
2019

Cyllidwyr:
Arts Council of England

Tîm ymchwilio :
Dr Emily Underwood-Lee , Dr Brian Lobel (Central School of Speech and Drama), Emily Speed, Anna Ledgard, Caroline Moore

Partneriaid Allanol :
GOSH Arts

Mae’r artistiaid Emily Underwood-Lee, Brian Lobel ac Emily Speed yn gweithio gyda rhieni yn Ysbyty Great Ormond Street (GOSH) a GOSH Arts i ystyried pwysigrwydd dod o hyd i ofod i chi’ch hun pan foch yn rhiant neu’n ofalwr i blentyn mewn ysbyty. Bydd Brian ac Emily Underwood-Lee yn rhoi perfformiadau erchwyn gwely ar gyfer rhieni yn y wardiau gwahanol, ac yn holi i ble maen nhw’n mynd a beth maen nhw’n wneud i ofalu amdanyn nhw’u hunain tra yn GOSH. Bydd Emily Speed yn defnyddio’r wybodaeth a gesglir oddi wrth rieni i greu casgliad o weithiau celf fydd â’r nod o helpu rhieni i ofalu’n well amdanyn nhw’u hunain tra bo’r plant yn yr ysbyty.

Deilliannau a ddisgwylir:

Perfformiadau gyda 100 o rieni, gofalwyr a phlant yn GOSH.

Gwaith/gweithiau celf parhaol yn wardiau GOSH.

Adnodd fydd ar gael i holl rieni’r ysbyty.

Cyhoeddiad yn ystyried canfyddiadau’r ymchwil.

Adroddiad ar y project.

Deilliannau a ddisgwylir:

Bydd y project yn ymwneud â theuluoedd a staff yn GOSH, yn cynnwys grŵp amrywiol o bobl o wahanol ddiwylliannau, galluoedd, rhyw ac oed.

Bydd y sesiynau perfformiadol cyfranogol yn ymwneud yn benodol â rhieni a gofalwyr – drwy gyfranogi mewn sesiynau a chael profiad o’r gwaith/gweithiau celf byddant yn cael eu hymbweru’n anffurfiol i ystyried hunan-ofal a siarad â’i gilydd am hynny.

Mae dros 300,000 o bobl yn ymweld â GOSH ar gyfartaledd bob blwyddyn, yn cynnwys plant, eu teuluoedd, staff cymorth, gweinyddwyr ac eraill, a bydd cyfle iddynt oll ymwneud â’r gwaith/gweithiau celf cyhoeddus. Ein gobaith yw y bydd y sgyrsiau a sbardunir gan y project yn cael dylanwad ar benderfyniadau a wneir yn yr ysbyty dros y blynyddoedd nesaf, gan gynnwys ailddatblygu safle ynys GOSH a thrwy brojectau ymchwil ac agendau cyflawni fydd yn gwella bywydau teuluoedd GOSH.  Drwy strategaeth gydlynol ar y cyfryngau cymdeithasol, a chan ddefnyddio cyrhaeddiad rhyngwladol enfawr GOSH ar Twitter (101 o filoedd) ac Instagram (18 o filoedd), byddwn yn creu cofnod digidol hawdd ei dreulio ac effeithlon o’r broses a’r gwaith/gweithiau celf, gan sicrhau y gall rhieni a gofalwyr a phawb sydd â diddordeb mewn eiriolaeth ar ran y celfyddydau ac iechyd ymwneud â Kicking Up Our Heels .


I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag: Emily Underwood-Lee.

'Kicking Up Our Heels Final Evaluation' gan Anna Ledgard


Dates:  
2019

Funders:
Arts Council of England

Research team:
Dr Emily Underwood-Lee , Dr Brian Lobel (Central School of Speech and Drama), Emily Speed, Anna Ledgard, Caroline Moore

External Partners:
GOSH Arts

Artists Emily Underwood-Lee, Brian Lobel and Emily Speed are working with parents at Great Ormond Street Hospital (GOSH) and GOSH Arts to consider the importance of finding space for yourself when you’re a parent or a carer of a child in hospital.  Brian and Emily Underwood-Lee will be staging performances at the bedside for parents across the wards and asking where they go, and what they do to look after themselves when they are at GOSH. Emily Speed will use the information gathered from parents to make a collection of artworks which aim to support parents to care better for themselves when they are in the hospital.

Anticipated outcomes:

Performances with 100 parents, carers and children at GOSH.

A permanent artwork/s situated in the wards at GOSH.

A resource that will be available for all parents at the hospital.

A publication exploring the research findings.

A project report.

Anticipated impact:

The project will engage with families and staff at GOSH, comprising of a diverse group who cross cultures, abilities, genders and ages.

The performative participatory sessions will engage specifically with parents and carers - through participating in sessions and experiencing the artwork they will be informally empowered to think about self-care and speak with each other about it.

GOSH has an average yearly footfall of over 300,000 which includes children, their families, support staff, medical staff, administrators, and others who will have an opportunity to engage with the public artwork. We hope the conversations generated by the project will inform decisions made in the hospital over the coming years including around the redevelopment of the GOSH island site and through research projects and delivery agendas which will improve the lives of GOSH families. Through a coordinated social media strategy, and using GOSH’s huge international Twitter (101k) and Instagram (18k) reach, we will create easy to digest and an impactful digital record of the process and artwork, ensuring that parents and carers and all those interested in patient advocacy, healthcare and arts & health can engage with Kicking Up Our Heels.


For more information contact: Emily Underwood-Lee.

 'Kicking Up Our Heels Final Evaluation' by Anna Ledgard