Forty Voices, Forty Years / Deugain Llais, Deugain Mlynedd

The powerful digital  stories included in the 40 Voices, 40 Years project have transformed policy and service provision for victims of domestic violence in Wales, as well as informed training for police officers.


Dr Underwood-Lee said: "I’m proud of playing a role in a project that enables women’s stories to be heard on a national stage and at the highest level in Government.


"This project allows us to amplify these stories and get them heard in places where they can be used to educate and inform and to make real change to the lives of women and children in Wales and beyond."


Dyddiadau
2018 – 2019

Arianwyr
Cronfa Dreftadaeth y Loteri

Tîm Ymchwil
Ymchwilydd Arweiniol: Dr Emily Underwood-Lee , Cyswllt Prosiect:: Catrin James.

Partneriaid Allanol
Welsh Women’s Aid

Bydd y prosiect yn casglu gwybodaeth, atgofion, llwyddiannau a deunyddiau ar draws y 40 mlynedd o symudiad Cymorth i Ferched Cymru, o’i ddechreuad fel casgliad o fudiadau merched ar lawr gwlad a grëwyd allan o’r Symudiad Rhyddfrydol i Ferched yn y 1970au cynnar, hyd heddiw.

Mae’r dreftadaeth y bydd y prosiect hwn yn canolbwyntio arno yn cynnwys:

1) Nodi’r merched hollbwysig wrth ddatblygu agenda cymdeithasol a gwleidyddol ffeministaidd yng Nghymru, a roddodd ddiogelwch, cefnogaeth a llais i ferched yng Nghymru, gan ddatgelu y tu ôl i ddrysau ‘caeedig’ broblem gymdeithasol cam-drin domestig, ac ar yr un pryd ei fframio fel achos sylfaenol a chanlyniad anghydraddoldeb merched.

2) Adolygu’r momentau hanesyddol allweddol sy’n ymwneud â Chymorth i Ferched Cymru a’r mudiad ehangach. Rydyn ni’n cydnabod bod amrywiaeth hunaniaeth a phrofiadau bywyd merched (merched o wahanol ethnigrwydd, rhywioldeb, dosbarth cymdeithasol, oedrannau a galluoedd) yn aml wedi’u hymyleiddio neu eu hepgor o’r hanes ehangach o hanes ffeministaidd a bod y profiadau rhyngweithiol hyn yn flaenoriaeth.

3) Casglu atgofion gweithredwyr, goroeswyr a gweithwyr lloches, sy’n ymwneud â'r mudiad a’u myfyrdodau ar lwyddiannau yn y gorffennol a heriau yn y dyfodol a rhannu’r rhain fel storïau digidol hygyrch trwy daith o amgylch mannau cymunedol Cymreig, yn ffurfiol (e.e. amgueddfeydd, sefydliadau addysgol ), ac anffurfiol (llyfrgelloedd, canolfannau cymunedol a mannau rhithwir ar-lein.

4) Ar gyfer archif hanes llafar, dal merched fel sbardunau newid mewn gwahanol bwyntiau yn hanes 40 mlynedd Cymorth i Ferched Cymru o’r flwyddyn sefydlu yn 1978 hyd heddiw.

5) Coladu ar gyfer archif a digwyddiad ac arddangosfa derfynol, y dogfennau a’r arteffactau ffisegol (adroddiadau, papurau polisi a deddfwriaethol, cylchlythyrau, taflenni, erthyglau papur newydd, llyfrau, baneri, bathodynnau, crysau-t, gwybodaeth ymgyrchu, deunyddiau codi arian, ffotograffau, a gwrthrychau eraill) sy’n dangos taith y mudiad a’r gweithredwyr a’r sefydliadau sy’n cymryd rhan dros y 40 mlynedd diwethaf.

Deilliannau disgwyliedig

 • Arddangosfa deithiol sy’n arddangos arteffactau a storïau
 • Cofnodir o leiaf deugain o storïau a’u harchifo gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru
 • Creu archif o wrthrychau sy’n gysylltiedig â Mudiad y Merched
 • Papur academaidd
 • Adroddiad prosiect

Effaith a ragwelir

 • Bydd treftadaeth merched yng Nghymru, y mudiad trais yn erbyn merched, a Chymorth i Ferched Cymru, wedi’u diffinio, esbonio, nodi a’u recordio’n well.
 • Bydd pobl wedi datblygu sgiliau newydd mewn cadwraeth treftadaeth, adrodd storïau digidol, casglu hanes llafar, ymgysylltu â grwpiau cymunedol, a hanes y Mudiad Merched.
 • Hysbysir polisi ac ymarfer yn y dyfodol gan y prosiect.

Edrychwch ar ein canllaw hyfforddi y gellir ei lawrlwytho am ddim i'ch helpu chi a'ch sefydliad i ddysgu a gwella gwasanaethau trwy wrando ar storïau Deugain Llais, Deugain Mlynedd.


Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: Emily Underwood-Lee.

Dates
2018 – 2019

Funders
Heritage Lottery Fund

Research team
Lead Investigator: Dr Emily Underwood-Lee , Project Associate: Catrin James.

External Partners
Welsh Women’s Aid

The project will gather information, memories, successes, and materials across the 40 years of the Welsh Women’s Aid movement, from its beginnings as a collection of grassroots women’s organisations created out of the Women’s Liberation Movement of the early 1970s, to the present day.

The heritage this project will focus on includes:

1) Identifying the women instrumental in the development of a feminist social and political agenda in Wales, who gave women in Wales safety, support and a voice, exposing from behind closed doors the 'hidden’ social problem of domestic abuse, and simultaneously framing it as a fundamental cause and consequence of women’s inequality.

2) Reviewing the key historical moments relating to Welsh Women’s Aid and the wider movement. We acknowledge that the diversity of women’s identities and life experiences (women of different ethnicities, sexualities, social class, ages, and abilities) and are often marginalised or omitted from the wider reporting of feminist history and capturing these intersectional experiences is a priority.

3) Gathering the memories of activists, survivors, and refuge workers, involved in the movement and their reflections on past successes and future challenges and sharing these as accessible digital stories via a tour of Welsh community spaces, both formal (e.g. museums, educational establishments), and informal (libraries, community centres and virtual online spaces.

4) Capturing for archive the oral histories of women as catalysts of change at various points in the 40 year history of Welsh Women’s Aid from thefounding year in 1978 to present day.

5) Collating for archive and a final event and exhibition, the physical documents and artefacts (reports, key policy and legislative papers, newsletters, leaflets, newspaper articles, books, banners, badges, t-shirts, campaign information, fundraising materials, photographs, and other objects) which demonstrate the journey of the movement and the activists and organisations involved over the past 40 years.

Anticipated outcomes

 • An touring exhibition showcasing artefacts and stories
 • At least forty stories will be recorded and archived with the National Library of Wales
 • An archive of objects associated with the Women’s Movement will be created
 • An academic paper
 • A project report

Anticipated impact

 • The heritage of women in Wales, the violence against women movement, and Welsh Women’s Aid will be better interpreted, explained, identified and recorded.
 • People will have developed new skills in heritage conservation, digital storytelling, oral history collection, engaging with community groups, and the history of the Women’s Movement.
 • Future policy and practice will be informed by the project.

View our free, downloadable training guide to help you and your organisation learn and improve services through listening to the Forty Voices, Forty Years stories. 

For more information contact: Emily Underwood-Lee.