Symposiwm Adrodd Storïau Blynyddol: Adrodd Storïau a Mamau

03-04-2020 to 04-04-2020

Lleoliad: Campws Yr Atriwm, Prifysgol De Cymru

Gynulleidfa: Public

Cost: £70/£35 dau ddiwrnod • £35/£17.50 un diwrnod • Am Ddim (Plant, Babanod, Bwrsariaethau)

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

GOHIRIO
Mae'n ddrwg gennym gyhoeddi ein bod wedi gohirio Adrodd Storïau a Mamau yn unol â chyngor cyfredol iechyd y cyhoedd.  Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon gyda dyddiadau newydd cyn gynted ag y gallwn.

Mae Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans yn eich gwahodd i gymryd rhan yn ein symposiwm blynyddol ar thema Adrodd Storïau a Mamau. Bydd y symposiwm yn cynnwys siaradwyr gwadd, gweithgareddau symbylu syniadau, sesiynau Holi ac Ateb, cyflwyniadau ar bapur, gweithdai a pherfformiadau.

Siaradwyr:

Prif Siaradwr: Helen Simpson (awdur Four Bare Legs in a Bed (1990); Dear George (1995); Hey Yeah Right Get a Life (2000); Constitutional (2005); In-Flight Entertainment (2010); a Cockfosters (2015).

Siaradwyr eraill: Laura Godfrey-Isaacs (Artist, bydwraig ac actifydd geni) Christine Watkins (adroddwraig storïau), Dr Roiyah Saltus (Prifysgol De Cymru), Tracy Breathnach Evans (Artist perfformio ac ymchwilydd) a Dr Steve Killick (Seicolegydd Clinigol, Hyfforddwr ac Adroddwr Storïau).

Bydd noson o storïau yn cael ei pherfformio gan Chwedl, rhwydwaith adrodd storïau Menywod Cymru.“Dydw i erioed wedi cwrdd ag unrhyw fam (a minnau’n eu plith) nad yw’n fwy cymhleth, beirniadol a gwahanol i’r stereoteipiau mae hi i fod i’w hymgorffori, yr anogir hi -y’i cyfarwyddir hi’n wir - i fod” dywed Jacqueline Rose yn ei llyfr Mothers: An Essay on Love and Cruelty (2018).

Yn y symposiwm hwn, rydym yn canolbwyntio ar y fam, i holi pwy a beth yw mam, er mwyn caniatáu iddynt adrodd eu hanes, archwilio’u profiadau a dathlu naratif amrywiol mamau y tu hwnt i’r ystrydebau a’r stereoteipiau. Mae adrodd ein storïau ein hunain fel mamau ac am famau neu bobl sy’n rhoi gofal, yn ein galluogi i roi siâp newydd ar ein hunaniaeth, a gwneud synnwyr o naratifau personol a diwylliannol rydyn ni’n gallu cael ein gosod ynddynt gan eraill. Mewn storïau, mae mamau’n aml yn cael eu portreadu ddim ond yng nghyd-destun eu perthynas â gweithredoedd y prif gymeriad. Rydyn ni’n cael ein cyflwyno i ffigurau mamol sydd naill ai’n llys-famau mileinig, yn bobl sy’n rhoi gofal mewn ffordd hynaws ond anobeithiol, yn dylwyth teg o famau bedydd neu’n ffigur “arall” distadl ond diddorol, ac mae’n rhaid i ni i gyd ein datod ein hunain o’r portreadau hyn. Yn y symposiwm hwn, ar y llaw arall, byddwn yn ystyried y profiad o fod yn fam drwy amrywiaeth helaeth o storïau gwahanol am famau a lle mae’r fam yn brif gymeriad.

Mae’r symposiwm yn rhan o’r project Perfformio a Mamolaeth, project ymchwil 18 mis dan arweiniad Dr Emily Underwood-Lee (Prifysgol De Cymru) a Dr Lena Šimić (Prifysgol Edge Hill) gyda chefnogaeth Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau. Mae rhagor o wybodaeth ynghylch y project Perfformio a Mamolaeth yma: https://storytelling.research.southwales.ac.uk/research/performancematernal/.
Costau Symposiwm 2020

Strwythur ffioedd ar gyfer cynadleddwyr sy’n talu:

• Artistiaid Annibynnol / Ymarferwyr / Unigolion nad yw sefydliadau’n talu amdanynt: Ffi gonsesiynol

• Cynadleddwyr Academaidd / O’r Cyhoedd: Ffi lawn

• Plant a Babanod: Am ddim (gellir prynu pecyn bwyd i blant am £5.50 - trefnwch hyn wrth archebu’ch tocyn plentyn)

• Bwrsariaethau (mae gwybodaeth ynghylch gwneud cais isod)


Prisiau yn ôl Math o Docyn:

• £70/£35 dau ddiwrnod

• £35/£17.50 un diwrnod

• Am Ddim (Plant, Babanod, Bwrsariaethau)

Mae’r ffioedd yn cynnwys: mynychu, coffi/te a lluniaeth a chinio bys a bawd fegan ar y ddau ddiwrnod.


Bwrsariaethau:

Mae’n bleser gennym allu cynnig pum tocyn am ddim i’r symposiwm Adrodd Storïau a Mamau i helpu’r sawl sy’n llai abl i fforddio pris tocyn i fynychu. Cynigir y tocynnau’n gyfnewid am ddarn ysgrifenedig 1000 o eiriau am y symposiwm. Gall y darn fod yn ymateb creadigol i themâu a thrafodaethau’r symposiwm neu’n adroddiad mwy traddodiadol ar gynhadledd. Hoffem hefyd i ddeiliaid bwrsariaethau gyfrannu at ffilm hyrwyddo’r symposiwm, ac felly fe’u gwahoddwn i roi ymateb byr i’r symposiwm (fyddai’n cael ei ffilmio ar y dydd). Os hoffech wneud cais am un o’r pum tocyn sydd ar gael am ddim, cwblhewch y ffurflen gais a’i hanfon drwy e-bost at Georgina.Biggs@southwales.ac.uk.


Gofal plant:

  • Mae croeso i blant a babanod ddod i Adrodd Storïau a Mamau ond rhaid iddynt fod yng nghwmni oedolyn. Trefnwch docyn am ddim ar gyfer pob plentyn a babi fydd yng nghwmni oedolyn.
  • Bydd gweithdy am ddim yn cael ei gynnal ar gyfer plant rhwng 5 ac 14 oed a dylid trefnu tocyn o flaen llaw. 
  • Bydd yn rhaid i blant dan bump oed aros gyda’u hoedolion yn ystod y symposiwm.