Forty Voices, Forty Years - VOLUNTEER OPPORTUNITIES

February 12, 2018

Scroll down for English

Deugain Llais, Deugain MlyneddCYFLEOEDD I WIRFODDOLWYR

Prosiect Treftadaeth cyffrous yw Deugain Llais, Deugain Mlynedd dan arweiniad Cymorth i Ferched Cymru mewn cydweithrediad â Chanolfan Adrodd Stori George Ewart Evans ym Mhrifysgol De Cymru. Er mwyn cydnabod bod atgofion, lleisiau a bywydau menywod yn aml yn cael eu hanghofio yn ein treftadaeth genedlaethol, nod y prosiect yw cofnodi hanes Cymorth i Ferched Cymru yn ystod ein deugeinfed flwyddyn, a thrwy wneud hynny goffáu ein gwaith i ddileu trais yn erbyn menywod gyda chasgliad o hanesion llafar, straeon digidol, arddangosfa a deunydd archif gan fenywod a gwasanaethau fu’n allweddol i’n mudiad yng Nghymru.

Bydd y prosiect nid yn unig yn cyfoethogi ein dealltwriaeth o’r mudiad trais yn erbyn menywod yng Nghymru, ond bydd hefyd yn gwella gwybodaeth y gymuned am drais yn erbyn menywod a’n gwaith i’w atal. Rydym ni hefyd awyddus i annog myfyrio ar ein blaenoriaethau fel mudiad at y dyfodol, wrth i ni weithio at ein nod cyffredin o ddileu trais yn erbyn menywod.

Rydym ni’n annog unrhyw un sydd wedi gweithio i ddileu trais yn erbyn menywod yng Nghymru, neu sydd wedi bod â chysylltiad â Cymorth i Ferched Cymru ar ryw adeg yn ein hanes ac a hoffai gymryd rhan yn ein prosiect, i gysylltu.

Rydym ni’n gwahodd gwirfoddolwyr benywaidd sydd â sgiliau addas a dealltwriaeth a diddordeb ym maes trais yn erbyn menywod yng Nghymru i gefnogi’r prosiect hwn.

  • Casglwyr straeon a deunyddiau – Gweithio mewn ardaloedd lleol ar draws Cymru i gefnogi’r Cydymaith Deugain Llais, Deugain Mlynedd.
  • Stiwardiaid Arddangosfa – Mae angen gwirfoddolwyr i gefnogi taith straeon digidol a gasglwyd ar gyfer prosiect Deugain Llais Deugain Mlynedd mewn lleoliadau ledled Cymru, ynghyd ag arddangosfa derfynol i’w chynnal yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan.

Byddwch chi yn derbyn hyfforddiant. Ewch i www.welshwomensaid.org.uk/joinus am ragor o wybodaeth.

 

Forty Voices, Forty YearsVOLUNTEER OPPORTUNITIES

Forty Voices, Forty Years is an exciting heritage project being led by Welsh Women’s Aid in collaboration with George Ewart Evans Centre for Storytelling at the University of South Wales. In recognition that women’s memories, voices and lives are often written out of our national heritage, the project aims to capture the history of Welsh Women’s Aid in our 40th year, and in doing so commemorate our work to end violence against women, with a collection of oral histories, digital stories, exhibition and archive materials from women and services who have been instrumental to our movement in Wales.

The project will not only enhance our understanding of the violence against women movement in Wales, but also improve community knowledge about violence against women and our work to prevent it. We also want to encourage reflection on our future priorities as a movement, as we work towards our shared goal of eradicating violence against women.

We encourage anyone who has worked to end violence against women in Wales, or has had a connection with Welsh Women’s Aid at some point during our history and would like to take part in our project, to get in touch.

We are seeking the support of female volunteers with suitable skills and an understanding of and interest in the issue of violence against women in Wales to support this project as

  • Story and material collectors – To work in local areas across Wales to support the Forty Voices, Forty Years Project Associate.
  • Exhibition Stewards – Volunteers are required to support a tour of digital stories gathered via the Forty Voices, Forty Years project in locations across Wales, along with a final exhibition to be held at St Fagans National Museum of History.

Full training will be given. For more information visit www.welshwomensaid.org.uk/joinus.

 

Tagged: research