12 ysgoloriaeth PhD a ariennir yn llawn, oddi fewn i Gyfadran y Diwydiannau Creadigolb

February 9, 2016

English

Mae Prifysgol De Cymru yn falch o gael gwahodd ceisiadau ar gyfer 12 ysgoloriaeth PhD a ariennir yn llawn, oddi fewn i Gyfadran y Diwydiannau Creadigol (CDC).

CDC yw un o’r cyfadrannau mwyaf o’i bath yn y Deyrnas Unedig, ac mae ganddi berthnasau agos â’r diwydiannau creadigol yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol. Wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, ac yn ganolfan gyfryngol ffyniannus ar gyfer ffilm, teledu a’r celfyddydau, bydd y gyfadran yn agor adeilad Atrium 2 yn fuan iawn – adeilad a chanddo adnoddau heb eu hail ar gyfer addysgu yn y diwydiannau creadigol.

Lleolir ein hymchwil yn Sefydliad Ymchwil y Diwydiannau Creadigol a’i chanolfannau rhagoriaeth, sef:

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, dyfarnwyd bod 65% o ymchwil y gyfadran yn uned asesu D35 Cerddoriaeth, Drama, Dawns a Chelfyddydau Perfformio (yn cynnwys y cyfryngau ac astudiaethau diwylliannol) a 75% o ymchwil uned asesu D34 Celf a Dylunio (fel rhan o gyflwyniad ar y cyd gyda WIRAD, Wales Institute of Art & Design) naill ai’n rhyngwladol ragorol (3*) neu’n arwain yn fyd-eang (4*).

Mae’r ysgoloriaethau hyn yn cynrychioli buddsoddiad sylweddol yn y genhedlaeth nesaf o ysgolheigion ac ymchwil yn y diwydiannau creadigol, ac yn ganolog i gynllunio’r Brifysgol ar gyfer yr ymarfer rhagoriaeth ymchwil nesaf.

Mae’r alwad hon ar agor i ysgolheigion a chanddynt ddiddordebau ymchwil yn y diwydiannau creadigol a chroesewir ymgeiswyr sy’n defnyddio ystod o fethodau a dulliau disgyblaethol (a rhyngddisgyblaethol). Fodd bynnag, rydym yn awyddus iawn i glywed oddi wrth bobl sy’n gweithio yn y meysydd canlynol:

  • Ffilm Ddogfen a Ffotograffiaeth (yn cynnwys prosiectau curadurol ac ymarfer fel ymchwil)
  • Drama (yn cynnwys drama radio a theledu, a dylunio llwyfan)
  • Cyfryngau a diwylliant mewn cenhedloedd bach
  • Perfformiad/Perfformio (yn cynnwys celfyddydau yn y gymuned; perfformiad a threftadaeth)
  • Cerddoriaeth Boblogaidd
  • Astudiaethau’r cyfryngau ac astudiaethau diwylliannol (yn cynnwys cynulleidfaoedd a ‘fandom’; rhywedd; diwylliant poblogaidd ac arswyd; polisi; ac astudiaethau lle)
  • Astudiaethau teledu
Manylion yr Ysgoloriaeth

Telir ffioedd 3 blynedd amser llawn gan y Brifysgol, ynghyd â bwrsariaeth o £14,000 y flwyddyn (heb gynnydd chwyddiant) sy’n cynnwys yr angen i ymgymryd â hyd at uchafswm o 6 awr o addysgu’r wythnos yn y gyfadran, yn ôl profiad ac arbenigedd yr ymgeisydd. Cynigir hyfforddiant mewn methodau ymchwil a chefnogaeth i ddatblygu sgiliau addysgu proffesiynol i ymgeiswyr llwyddiannus.

Dyddiad Cau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw’r 4ydd o Fawrth 2016. Cynhelir cyfweliadau ddiwedd mis Mawrth 2016. Dyddiad cychwyn disgwyliedig: Ebrill 2016.

Cymhwyster

Mae graddedigion cartref/UE yn gymwys i ymgeisio. Dylai fod gan ymgeiswyr radd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch mewn pwnc perthnasol, ac fel arfer MA neu MSc mewn pwnc perthnasol.

Ceisiadau

Ewch i: http://gro.southwales.ac.uk/next-step/ gan ddewis un o’r opsiynau canlynol wrth ymgeisio drwy’r porth ar-lein: MPhil / PhD (Media/Cyfryngau), MPhil / PhD (Drama) neu MPhil / PhD (Music/Cerddoriaeth).

Dylai ymgeiswyr gyflwyno cynnig ymchwil sy’n amlinellu eu cwestiynau ymchwil, fframwaith damcaniaethol, methodau ac amserlen ar gyfer cwblhau’r ymchwil. Dylai’r ceisiadau esbonio’n glir beth fyddai’r cyfraniad gwreiddiol i wybodaeth.

Ceir cyngor yngl?n â pharatoi cais ymchwil yma: http://gro.southwales.ac.uk/information-applicant/

Ymholiadau

Mae croeso i ymgeiswyr gysylltu â’r Athro Richard Hand neu (richard.hand@southwales.ac.uk) neu Dr Ruth McElroy (ruth.mcelroy@southwales.ac.uk) er mwyn trafod cynigion a goruchwyliaeth cyn ymgeisio’n ffurfiol.

Nodiadau Cyllido

Mae cyllid yn gysylltiedig â rhai, neu bob un o’r cyfleoedd PhD yn y rhaglen hon. Mae’r cyllid ar gael ar gyfer dinasyddion nifer o wledydd Ewropeaidd (yn cynnwys y DU). Yn y rhan fwyaf o achosion fe fydd hyn yn cynnwys holl aelodau’r Undeb Ewropeaidd. Fodd bynnag mae’n bosib na fyddai cyllid llawn ar gael ar gyfer pob ymgeisydd a dylech ddarllen manylion llawn y rhaglen am wybodaeth bellach.

Tagged: research