Storïwyr mewn Trafodaeth / Storytellers in Conversation: Mary Medlicott

Event Date September 27, 2018 5:30 p.m. – 8 p.m.

Location – Atrium, CF24 2FN

Rydyn ni’n paratoi am dymor arall o Storïwyr mewn Trafodaeth yn yr Atriwm, ar y cyd gyda’n ffrindiau o Beyond the Border. Bydd storïwyr nodedig o Gymru a thu hwnt yn adrodd awr o straeon cyn trafod eu gwaith, eu ffynonellau a’u hangerdd gydag aelod o staff o’r Ganolfan.
Cynhelir rhaglen gyntaf y tymor newydd ar 27 o Fedi rhwng 5:30-8pm yng nghwmni’r storïwr rhyfeddol Mary Medlicott

Magwyd Mary Medlicott yng Ngorllewin Cymru ac mae’n siaradwr Cymraeg. Ers yr 80au mae hi wedi bod ynghlwm â’r traddodiad llafar o adrodd straeon, ac erbyn hyn yn cael ei chydnabod fel un o fawrion yr hyn a elwir y Diwygiad Storïol. Mae ei chyfraniadau yn cynnwys dyfeisio’r gyfres deledu ddylanwadol, By Word of Mouth a ddarlledwyd ar Channel 4 yn y 90au, cadeirio’r Society for Storytelling a golygu eu cyhoeddiadau. Mae ei gwaith ar adrodd straeon yn cwympo i dri phrif faes – perfformiad, hyfforddiant a gweithdai adrodd straeon gydag oedolion a gwaith adrodd straeon mewn ysgolion. Mae’r gwaith wedi mynd â hi ledled y DU a thramor, i wledydd yn cynnwys America, De Affrica, Seland Newydd a Thobago. Fel awdur, mae Mary wedi cyhoeddi naw llyfr. Maent yn cynnwys dau gasgliad o straeon ar gyfer plant, dwy nofel i blant, llyfr ar y storïwr Cymraeg o’r 19eg ganrif, Shemi Wâd, casgliad hunan-gyhoeddedig o chwedlau personol a thri llyfr ar adrodd straeon gyda phlant. Y diweddaraf o’r rhain, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2018, yw ‘Storytelling and Story-Reading in Early Years’. Mae Mary hefyd yn ysgrifennu blog adrodd straeon wythnosol sydd ar gael yma www.storyworks.org.uk.


We are gearing up for another season of Storytellers-in Conversation at the Atrium, co-sponsored with our friends at Beyond the Border. Notable storytellers from Wales and beyond will do an hour of stories, followed by an hour of conversation about their work, their sources, and their passions, with a member of the Centre staff. First programme of the new term will take place of 27 Sept. from 5.30-8pm and will feature the marvellous Mary Medlicott.

Mary Medlicott grew up in West Wales and is a Welsh speaker. Involvement with oral storytelling from the early 1980s developed into her becoming a leading light in what has become recognised as the Storytelling Revival. Her contributions have included devising the influential TV series on storytelling, By Word of Mouth, aired on Channel 4 in 1990, and chairing the Society for Storytelling and editing its publications. Her storytelling work has been in three main areas – performance, storytelling training and workshops with adults and storytelling work in schools. The work has taken her all over the UK and to countries including America, South Africa, New Zealand and Tobago. As a writer, Mary has published nine books in all. They include two collections of stories for children, two children’s novels, a book on the 19th century Welsh storyteller Shemi Wâd, a self-published collection of personal tales and three books on storytelling with children. The most recent of these, published in March 2018, is Storytelling and Story-Reading in Early Years. Mary also writes a weekly storytelling blog accessible at www.storyworks.org.uk/.

Future Storytellers-in-Conversation events will feature Diane Edgecomb, Hugh Lupton, and others to be named. Stay tuned!

Tagged: Event